REGULAMIN

“§ 1 Postanowienia ogólne”

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez SUPERMESSENGER z siedzibą w Jenin ul. Akacjowa 14  (zwanej dalej “SUPERMESSENGER”) usług Przewozu Przesyłek.
 • 1.2. SUPERMESSENGER świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 • 1.3. Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich.
 • 1.4. Za działania przewoźników trzecich, którymi posiłkuje się Zleceniobiorca wykonując usługę transportową, zleceniobiorca nie odpowiada, a za wszelkie szkody przy wykonaniu przez nich usługi transportowej odpowiadają oni bezpośrednio przed zleceniodawcą.
 • 1.5. SUPERMESSENGER zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości przesyłki, w celu sprawdzenia czy nie zawiera rzeczy wyłączonych z przewozu.
 • 1.6. Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza równocześnie znajomość niniejszego regulaminu, a tym samym wyraża zgodę na niniejsze warunki oraz na inne przepisy, które mogą być zgodnie z nimi wydane. Od momentu podpisania listu przewozowego Regulamin wiąże strony jako integralna część umowy zawartej o świadczenie usług transportowych.

“§ 2 Definicje”

Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się pojęcia:

 • 2.1. Kurier – wykonawca przyjmujący przesyłkę od nadawcy i dostarczający ją do odbiorcy.
 • 2.2. Cennik – dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłki wraz z podziałem na kategorie cenowe usług SUPERMESSENGER.
 • 2.3. List przewozowy – dokument przewozowy stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu oraz odbioru i doręczenia przesyłki.
 • 2.4. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę kurierowi w celu wykonania usługi.
 • 2.4. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która odbiera przesyłkę doręczoną przez SUPERMESSENGER w ramach realizowanej usługi.
 • 2.5. Przesyłka – rzec przyjęta do przewozu i doręczenia na podstawie jednego Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
 • 2.6. Paczka – rzecz lub rzeczy opakowane w sposób wymagany, zlecone przez Zleceniodawcę do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie Listu przewozowego.
 • 2.7. Regulamin – niniejszy regulamin
 • 2.8. Zleceniodawca – osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca SUPERMESSENGER wykonanie usługi przewozu. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub inna osoba zlecająca usługę.
 • 2.9 Zleceniobiorca – SUPERMESSENGER
 • 3.1 Strony – Zleceniobiorca – SUPERMESSENGER i Zleceniodawca

“§ 3 Zawarcie umowy o świadczenie usługi przewozowej”

 • 3.1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi następuje przez przyjęcie przez SUPERMESSENGER przesyłki do przemieszczenia i doręczenia wraz z Listem przewozowym podpisanym przez Nadawcę, na którym SUPERMESSENGER potwierdza jej przyjęcie.
 • 3.2. List przewozowy stanowi dowód zawarcia Umowy, jej treści oraz przyjęcia Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia, a kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca. Nadawca podpisując List przewozowy potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje wszystkie jego postanowienia, które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy; ponadto oświadcza, że zawartość Przesyłki jest właściwa i zgodna ze stanem rzeczywistym zdeklarowaną i opisaną w Liście przewozowym.

“§ 4 Wyłączenia z przewozu”

 • 4.1. Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:
  • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia SUPERMESSENGER nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję, szkło, ceramika, płyny.
 • 4.2. Ponadto SUPERMESSENGER nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
  • zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  • listy lub takie środki komunikowania się, jakie mogą być uznane za listy w świetle prawa właściwego,
  • zawierających rośliny i zwierzęta,
  • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
  • zawierających rzeczy łatwo psujące się,
  • wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
 • 4.3. SUPERMESSENGER w przypadku nadania przesyłki, której zawartość zawiera towary zakazane w ust. 4.1. i 4.2. nakłada karę umowną w wysokości od 50 EUR do 10000 EUR
 • 4.4 SUPERMESSENGER nie odsyła zakazanych towarów, możliwy jest jedynie odbiór osobisty z naszego magazynu po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • 4.5. SUPERMESSENGER może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
 • niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
 • niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę.
 • 4.6. SUPERMESSENGER ma prawo odmówić przyjęcia i transportu przesyłek bez podania przyczyny.
 • 4.7. Zawartość każdej przesyłki może być skontrolowana przez SUPERMESSENGER w każdym czasie przewozu od chwili przyjęcia do momentu dostarczenia w celu stwierdzenia rzeczywistej zawartości z deklarowaną.
 • 4.8. Sprawdzenia dokonuje kurier lub osoby uprawnione.

“§ 5 Zawartość przesyłki”

 • 5.1. Przyjęcie przez SUPERMESSENGER Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
 • 5.2. SUPERMESSENGER nie ponosi odpowiedzialności za towary, których przewóz jest zabroniony prawem.

“§ 6 Pakowanie”

 • 6.1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
 • 6.2. Nadawca jest zobowiązany właściwie opakować przesyłkę, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno być:
 • odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym,
 • odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki,
 • posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki,
 • posiadać odpowiednie oznakowanie świadczące o specjalnym charakterze zawartości przesyłki takie jak: szkło, góra/dół.
 • 6.3. Supermessenger może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostatecznie wytrzymałe albo nie mających odpowiedniego opakowania. Super Messenger nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wynikubraku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
 • 6.4. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zawartymi w Liście Przewozowym. Jeśli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikacje.
 • 6.5. Adres Odbiorcy/Nadawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy oraz nazwę miejscowości.
 • 6.6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi powinny być wpisane w Liście Przewozowym.
 • 6.7 Zawartość musi zawsze być chroniona poprzez owinięcie jej materiałem zabezpieczającym przed wilgocią i uszkodzeniami (folia bąbelkowa, papier pakowy, styropian, przegrody kartonowe, pianka PP, lub opakowana w osobny karton) – minimalna grubość warstwy ochronnej to 4 cm z każdej strony.
 • 6.8 Zawartość nie może mieć swobody ruchu wewnątrz opakowania (wszelkie wolne przestrzenie muszą być wypełnione).
 • 6.9 Karton musi mieć kształt sześcianu. Nic nie może wystawać po zamknięciu z opakowania na ściankach kartonu nie mogą powstawać żadne wybrzuszenia, zagięcia lub deformacje.
 • 6.10 Opakowanie nie jest objęte ubezpieczeniem i nie podlega roszczeniom z tytułu uszkodzenia.
 • 6.11 Towary delikatne lub kruche powinny być dodatkowo oznakowane w widocznym miejscu na opakowaniu (specjalnymi znakami ostrzegawczymi bądź napisem np.: „szkło”, „nie rzucać”) ( Szkło, ceramika i materiały kruche nie podlegają reklamacji, wysyłane są na odpowiedzialność klienta.)
 • 6.12 Oryginalne opakowania producenta w większości przypadków są projektowane jedynie do transportu masowego na paletach lub w kontenerach i nie zabezpieczają zawartości w transporcie jednostkowym.
 • 6.13 Opakowanie powinno być trwałe, czytelnie i w widocznym miejscu oznaczone co do miejsca dostarczenia (pełny adres dane osoby kontaktowej i jej numer telefonu) jak i danymi nadawcy.
 • 6.14 Plecaki, walizki, i torby podróżne – nie stanowią odpowiedniego opakowania – winny być dodatkowo zabezpieczone przez nadawcę przed uszkodzeniem, rozerwaniem, ubrudzeniem i ingerencja osób trzecich.
 • 6.15 Plecaki, walizki, i torby podróżne – nie zapakowane w/w wymienionych zasad, uważane są ze opakowanie zewnętrzne.

“§ 7 Warunki świadczenia usług”

 • 7.1. Przesyłka po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 • 7.2. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
 • 7.3. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku, gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje SUPERMESSENGER na zasadach opisanych w pkt 7.4.
 • 7.4. SUPERMESSENGER przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 7.3. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, SUPERMESSENGER na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki. Po upływie 30 dni przechowania uważa się , iż nadawca zrzekł się własności rzeczy podlegających przesyłowi a zleceniobiorca może postąpić z nimi według swego uznania.
 • 7.5. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
 • 7.6. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz SUPERMESSENGER przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 • 7.7. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel SUPERMESSENGER pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 7.8., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 • 7.8. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, SUPERMESSENGER może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca.
 • 7.9. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez SUPERMESSENGER dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 7.8.

“§ 8 Nadanie przesyłki”

 • 8.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie formularza przewozowego Supermessenger.
 • 8.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w formularzu przewozowym.
 • 8.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia, jakie podaje wypełniając formularz przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez SUPERMESSENGER usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.
 • 8.4. SUPERMESSENGER ma prawo w każdej chwili sprawdzić wagę i rozmiary przesyłki.

“§ 9 Uszkodzenie lub zaginięcie Przesyłki”

 • W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel SUPERMESSENGER obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela SUPERMESSENGER) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Jeżeli dojdzie do zaginięcia przesyłki skutkuje to wypłaceniem odszkodowania w wysokości 1000zł. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko SUPERMESSENGER.

“§ 10 Cennik”

 • Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika SUPERMESSENGER lub wyceny Przesyłki w trakcie składania zamówienia.

“§ 11 Warunki finansowe realizacji usługi”

 • 11.1. Wysokość opłat SUPERMESSENGER za świadczenie Usługi określona jest w Cenniku. Należność obejmuje opłaty za przyjęcie przesyłki w miejscu jej wysyłania i dostarczenie przesyłki w miejscu odbioru.
 • 11.2. Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego Klienta we wszystkich Punktach przyjęć oraz u każdego Kuriera. SUPERMESSENGER zastrzega sobie prawo do zmiany w Cenniku w dowolnie wybranym czasie.
 • 11.3. Opłaty z tytułu świadczenia Usług powinny być uiszczane przez Klienta gotówką z góry, najpóźniej w chwili przyjęcia Przesyłki przez Kuriera, albo w chwili doręczenia Przesyłki przez Kuriera do odbiorcy.
 • 11.4. SUPERMESSENGER przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej doręczenia.

“§ 12 Ochrona danych”

 • SUPERMESSENGER zapewnia ochronę danych dotyczących komunikowania się oraz danych o świadczonych usługach, w szczególności poprzez zobowiązanie swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności przedmiotowych danych, odpowiedniego zabezpieczenia systemów przetwarzających dane oraz należytej staranności w podejmowaniu czynności, których wykonanie może narazić chronione informacje na nieuzasadnione ujawnienie.

“§ 13 Zakres odpowiedzialności”

 • 13.1. SUPERMESSENGER nie ponosi odpowiedzialności, za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą SUPERMESSENGER albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od SUPERMESSENGER zdarzenia.
 • 13.2. SUPERMESSENGER nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
  • Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
  • Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  • Zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
  • Waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
 • 13.3. SUPERMESSENGER nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
 • 13.4. W razie, gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, SUPERMESSENGER nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
 • 13.5. Odpowiedzialność SUPERMESSENGER za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez SUPERMESSENGER ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.
 • 13.6 Ubezpieczeniem nie są objęte artykuły szklane, artykuły które w swojej budowie zawierają element szklane oraz pozostałe artykuły, które ze względu na swoja kruchość / delikatność wymagają specjalnego transportu.
 • 13.7 Ubezpieczeniem nie są objęte wszelkiego rodzaju meble.
 • 13.8 Ubezpieczeniem nie są objęte sprzęty elektroniczne, RTV, AGD oraz pozostałe sprzęty które ze względu na swoja delikatność oraz/lub kruchość nie są zabezpieczone w kompletne, oryginalne opakowanie producenta.

“§ 14 Reklamacje”

 • 14.1. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przyjmowane są na piśmie w siedzibie firmy lub w przedstawicielstwie SUPERMESSENGER.
 • 14.2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są Odbiorca, Nadawca lub Zleceniodawca.
 • 14.3. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnej reklamacji, zawierającą kwotę wysuwanego roszczenia oraz powód przesyłanej reklamacji a także przesłanie dokumentów potwierdzających korzystanie z usług SUPERMESSENGER tj.: list przewozowy.

“§ 15 Postanowienia końcowe”

 • 15.1 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się być niewykonalne bądź nieważne, wówczas postanowienie to będzie traktowane rozłącznie od pozostałych postanowień a niniejszy regulamin będzie odczytywany bez uwzględnienia w nim tego postanowienia.
 • 15.2 Zawiadomienia dotyczące niniejszego regulaminu oraz listu przewozowego mogą być dostarczane osobiście lub pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru na adresy Stron umieszczone w nagłówku listu przewozowego. Dwukrotne nieodebranie listu pod powyższym adresem, bądź zmiana wskazanego wyżej adresu bez niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej strony skutkuje uznaniem korespondencji za
  doręczoną.
 • 15.3. Aktualne treści Regulaminu oraz Cennika wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie SUPERMESSENGER, u każdego z Kurierów, a także publikowane są w Internecie na stronie: www.supermessenger.eu
 • 15.4. W kwestiach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 15.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd powszechny w Gorzowie Wlkp.
 • 15.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.